Ma-un Sau Akyu Rawng Ai Lam

By Rita Nbanpa Seng Mai

Moi jiwoi jiwa prat kaw nna kăra shăkya chya hpa shătai lang hkrat wa ai
ma-un sau gaw, daini ndai prat du hkra mănu shădan jai lang taw ai rai nga ai.
A nu, a woi ni a prat hta gaw kăra kăja hkra chya hpan shătai nna jai lang wa ai rai tim, ndai prat de gaw sai shan tsawm na mătu, kăra kăja na mătu sha n-ga, hkrum hkrang hkam kăja lam a mătu mung, lu hpa tsi shătai nna mănu shădan jai lang nga ai re.
Ma-un sau kaw Fatty Acid hte Vitamin A lawm ai măjaw shan kaw a rut
chya yang hkumshan nali tsawm wa nna shan mădi tsawm ai lam hpe hkang zing lu ai. Dai hta n-ga, ma-un sau hpe dingyang chya ya yang hkumhkrang kaw na ahpye alam re ai ningma hkang ni hpe shămat shăprai lu ai. Ning shung ta hta chya lang ya yang hkumhkrang hta lăgrat grat ai hpe sha mai ya lu ai.
Ndai prat hta ma-un sau hpe myi man sha tsawm shăkya da ai hpe kătsut
shătsai na mătu mung jai lang nga ai. Hka hte kăshin shătsai tim n prai ai myi man sha tsawm hpa yawng hpe ma-un sau mădi da ai păsi hte kătsut shătsai yang atsawm sha tsai lu ai.
Dai hta n ga, ma-un sau hpe shat sha lăkung lăngai dăram shăni shăgu lu ya
yang shatkan kăta shat rin ya ai hpe n-gun jaw ai.
Ma-un sau hpe kara a mătu moi kaw na jai lang wa ai hte măren kăra hpe
ma-un sau chya ngut yang baw hpe mănat dip ai hpang minit 30 dăram tawn da nhtawm baw hkrut ya yang kăra chyang tsawm ja kat wa na re.
Ma-un sau gaw mănu n hpu ai hte shăra shăgu kaw mări lang lu ai majaw
masha a mătu akyu rawng ai. Ma-un sau hpe akyu jăshawn jai lang sa wa ga law.

Comments are closed.